SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190318-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Ruby on Rails zraniteľnosti
Popis
Vývojári webového frameworku Ruby on Rails vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá rieši viacero zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať bezpečnostný token a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.03.2019
CVE
CVE-2019-5418, CVE-2019-5419, CVE-2019-5420
Zasiahnuté systémy
Ruby on Rails verzie staršie ako 6.0.0.beta3 a 5.2.2.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové aplikácie nie sú založené na frameworku Ruby on Rails v zraniteľných verziách. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu frameworku.
Zabrániť zneužitiu najzávažnejšej zraniteľnosti možno zadaním tajného kľúča vo vývojárskom prostredí, v nastavení „config/environments/development.rb“ pridaním hodnoty
„config.secret_key_base = SecureRandom.hex(64)“.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://seclists.org/oss-sec/2019/q1/176
https://seclists.org/oss-sec/2019/q1/177
https://seclists.org/oss-sec/2019/q1/178
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158111
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158109
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158110

« Späť na zoznam