Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

Bratislava 9. októbra 2019 – Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks – High-level report).

Riziká spojené so sieťami a technológiami 5G sú v správe posudzované v 5 základných oblastiach:

  1. Hrozby a aktéri – správa uvádza scenáre ohrozenia, ktoré môžu nastať v súvislosti s prevádzkou a používaním 5G technológií a zároveň definuje možných aktérov, ktorí sú schopní tieto hrozby uskutočniť.
  2. Aktíva – v správe sú uvedené všetky aktíva, súvisiace s 5G technológiami, ktoré majú významný vplyv na ich prevádzku a používanie.
  3. Zraniteľnosti – správa definuje najvýznamnejšie zraniteľnosti, ktoré sa vzťahujú k prevádzke a používaniu 5G technológií.
  4. Rizikové scenáre – správa uvádza niekoľko rizikových scenárov, ktoré sa môžu naplniť, ak nebudú implementované dostatočné opatrenia.
  5. Existujúce opatrenia a bezpečnostné štandardy – správa popisuje opatrenia a štandardy, ktoré je možné aplikovať v rámci bezpečnosti 5G technológií.

Zavedenie sieťových technológií 5G považuje Európska komisia za hlavný faktor umožňujúci prevádzku budúcich digitálnych služieb. Správa je ďalším krokom v snahe Európskej komisie postupovať jednotne v rámci posúdenia rizík 5G technológií v rámci Európskej únie a vychádza z cieľov Odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/534 z 26. marca 2019 o kybernetickej bezpečnosti sietí 5G.

Dokument bol vypracovaný na základe podkladov jednotlivých členských štátov, ktoré na základe odporúčania Európskej komisie vypracovali vlastné posúdenie rizík. Vstupom Slovenskej republiky do správy bol vnútroštátny audit posúdenia rizík, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad (Národná jednotka SK‑CERT) v spolupráci s orgánmi verejnej moci, telekomunikačným regulátorom a telekomunikačnými operátormi. Európske koordinované posúdenie rizík je dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132

Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí je dokumentom, ktorý komplexne zachytáva problematiku kybernetickej bezpečnosti v rámci 5G sietí. Ide o výsledok úsilia jednotlivých štátov, vrátane Slovenskej republiky, pristupovať k téme kybernetickej bezpečnosti 5G sietí jednotne a koordinovane. Zároveň prináša odporúčania, ktoré je potrebné aplikovať už pri elektronickej aukcii 5G frekvencií“, povedal o dokumente riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota.


Národný bezpečnostný úrad (www.nbu.gov.sk) je ústredný orgán štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Úrad je národným kontaktným bodom pre kybernetickú bezpečnosť pre EÚ, NATO a OBSE.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (www.sk-cert.sk), zriadené na Národnom bezpečnostnom úrade 1. septembra 2019 transformáciou Národnej jednotky SK-CERT, je akreditovaným členom organizácie Trusted Introducer a zároveň aj členom v organizácii FIRST (Forum of Incident Response Security Teams) s globálnym členstvom 490 tímov z 92 štátov. V rámci úradu zodpovedá za tému bezpečnosti 5G technológií.


« Späť na zoznam