Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti, v rámci ktorého sa pod záštitou Európskej komisie, Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a ich partnerov organizuje kampaň zameranú na zvýšenie záujmu o kybernetickú bezpečnosť v rámci Európskej únie a na rozšírenie všeobecného povedomia v tejto oblasti.

Súčasťou osvetových aktivít sú konferencie, národné kampane šírenia bezpečnostného povedomia, workshopy a mnohé iné zaujímavé aktivity. Sú zamerané nielen na bežných obyvateľov EÚ, ale aj na špecifické subjekty, napríklad IT expertov, autority kybernetickej bezpečnosti jednotlivých členských štátov a vzdelávacie inštitúcie. Realizované aktivity zahŕňajú zlepšovanie vzťahov občanov s profesnými organizáciami vo verejnom aj súkromnom sektore, šírenie bezpečnostnej hygieny a prezentáciu „best-practice“ prístupov.

Hlavnými cieľmi Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sú:
• rozširovať bezpečnostné povedomie medzi široké spektrum adresátov tak, ako je to definované v Európskej stratégii kybernetickej bezpečnosti,
• rozširovať povedomie o smernici NIS a jej význame,
• propagovať zásady bezpečného používania internetu pre všetkých jeho používateľov,
• zapojiť všetky významné subjekty do šírenia bezpečnostného povedomia,
• zvýšiť mediálny záujem o šírenie bezpečnostného povedomia naprieč Európou a aj mimo nej,
• zvýšiť záujem o tému kybernetickej bezpečnosti cez politickú a mediálnu koordináciu.

V roku 2019 je kampaň zameraná na dve významné témy: Kybernetickú hygienu a novovznikajúce technológie. Hlavným heslom kampane je Cyber security is a shared responsibility! (Kybernetická bezpečnosť je zdieľaná zodpovednosť!).

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti bola zriadená aj oficiálna webová stránka http://www.cybersecuritymonth.eu/, na ktorej sú publikované informácie o činnosti jednotlivých členských štátov, agentúry ENISA a Európskej komisie. Aktivity organizované v rámci Slovenskej republiky nájdete na adrese: https://cybersecuritymonth.eu/activities#c5=start&c4=2019-01-01&c4=2020-01-01&b_start=0&c3=SK.

Národný bezpečnostný úrad podporuje Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti a prostredníctvom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT sa aktívne zapája do viacerých aktivít kampane.


« Späť na zoznam