Medzinárodné uznanie pre Národnú jednotku SK-CERT

Národnej jednotke SK-CERT bol dňa 03.05.2018 udelený druhý stupeň členstva v rámci TI (Trusted Introducer Service) – štatút „Akreditovaný“ (angl. Accredited), ktorým sa stala plnohodnotným členom spoločenstva jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a získala tak medzinárodné uznanie. Bližšie informácie o členstve v TI sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/sk-cert.html

Táto udalosť spoločne s členstvom v CSIRT Network a s nedávnym získaním členstva v medzinárodnej konfederácii jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov FIRST (Forum of Incident Response and Security teams) predstavuje kľúčový míľnik v budovaní jednotky CSIRT a získavaní uznania v spoločenstve jednotiek CSIRT. Bližšie informácie o certifikácii Národnej jednotky SK-CERT sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

https://www.sk-cert.sk/sk/o-nas/certifikacia

Samotnej akreditácii predchádzal komplexný proces, ktorý v sebe zahŕňal viacnásobné medzinárodné audity od významných zahraničných jednotiek CSIRT. V procese jednotlivých auditov bola vykonaná hĺbková inšpekcia schopností Národnej jednotky SK-CERT a dôkladne preverená nielen technická, ale aj procesná stránka pripravenosti na efektívne riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a schopnosť plnohodnotne sa zapojiť do aktivít spoločenstva jednotiek CSIRT aj na medzinárodnej úrovni.


« Späť na zoznam