Nové pravidlá fungovania agentúry ENISA

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia dosiahli kompromis ohľadom znenia Nariadenia o kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Act), ktoré má posilniť postavenie agentúry ENISA a priznať jej postavenie Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Kompromisné znenie 19. decembra 2018 schválil Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri EÚ (COREPER).  

Návrh nariadenia priznáva agentúre ENISA široký mandát v oblasti kybernetickej bezpečnosti a predpokladá vytvorenie európskeho certifikačného rámca. Agentúra bude môcť poskytovať lepšiu podporu a spoluprácu členským krajinám pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a reagovaní na kybernetické hrozby a útoky.

Posilnenie mandátu agentúry patrí k dôležitým krokom vo zvyšovaní bezpečnosti európskeho kybernetického priestoru. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú celkového postavenia agentúry:

  • Agentúra ENISA dostala trvalý mandát s navýšením personálnych kapacít a finančných prostriedkov,
  • Agentúra ENISA zvýši pomoc a podporu členským štátom EÚ za účelom zlepšovania schopností a odborných znalostí najmä v oblasti prevencie, riešenia a koordinácie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
  • V rámci Certifikačného rámca kybernetickej bezpečnosti bude mať agentúra ENISA úlohy súvisiace s trhovým hospodárstvom, najmä v oblasti prípravy certifikačných rámcov, pričom bude poskytovať odbornú pomoc spoluprácu vnútroštátnym certifikačným orgánom a zástupcom priemyslu,
  • ENISA posilní svoju podporu členským štátom a inštitúciám EÚ pri tvorbe, vykonávaní a revízii pravidiel a politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Slovenská republika je rámci agentúry ENISA reprezentovaná Rastislavom Janotom z Národnej jednotky SK-CERT, ktorý je členom správnej rady agentúry ENISA. K zmenám v mandáte agentúry uviedol: „Zmeny vo fungovaní a kompetenciách agentúry ENISA vnímame ako pozitívny krok vpred a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto inštitúciou a na nové možnosti, ktoré zmeny v jej mandáte prinesú Slovenskej republike“.

Nové nariadenie ešte vyžaduje schválenie Európskym parlamentom a Radou Európskej únie, legislatívny proces bude najbližšie pokračovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Nariadenie nadobudne účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


« Späť na zoznam