Október je mesiacom kybernetickej bezpečnosti

Október je už tradične mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Európska únia prostredníctvom svojich inštitúcií každoročne robí kampaň, ktorá je zameraná na podporu kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami EÚ a na zvyšovanie bezpečnostného povedomia. Počas tohto mesiaca sa v celej Európe uskutočňujú stovky aktivít, ako sú školenia, konferencie, webináre a prezentácie, tento rok najmä online formou. Ich cieľom je podporiť digitálnu bezpečnosť a osvojiť si návyky kybernetickej hygieny.

Kampaň koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a Európska komisia. ENISA poskytuje odborné návrhy a spoločné zdieľanie informácií medzi občanmi EÚ, inštitúciami a verejnou správou. Agentúra taktiež produkuje odborné materiály a poskytuje poradenstvo v súvislosti s témami kybernetickej bezpečnosti.

Od roku 2012, kedy bol október určený za mesiac kybernetickej bezpečnosti, sú štáty európskej únie podnecované heslom: „Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť“. Kampaň každoročne podporuje najmä bezpečné používanie internetu.

Hlavným mottom tohtoročnej kampane je „Think before you click“ (rozmýšľaj pred tým ako klikneš).Aj tento rok sa v októbri bude konať mnoho pútavých aktivít týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti.

Hlavné témy Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti

Mesiac kybernetickej bezpečnosti bol rozdelený do dvoch hlavných tém:

Kybernetické podvody (1. a 2. týždeň – od 1. do 16. októbra)

Prvá téma s názvom „Kybernetické podvody“ poskytuje informácie o súčasných a potenciálnych kybernetických hrozbách, aby podnietila širokú verejnosť a inštitúcie k uplatňovaniu základných zásad kybernetickej hygieny a slúžila ako prevencia proti kybernetickým hrozbám a pomohla minimalizovať riziká.

Celosvetová pandémia viedla k nárastu online nakupovania a platieb, čo vyvolalo obavy o ich bezpečnosť. Aktivity kampane sa zameriavajú na phishing a podvody pri online nakupovaní. Hlavným posolstvom je byť pri online nákupoch ostražitý.

Digitálne zručnosti (3. a 4. týždeň – od 17. do 31. októbra)

Druhá téma „Digitálne zručnosti“ predstavuje vzdelávacie aktivity, ktoré informujú širokú verejnosť o bezpečnosti na internete. Pandémia spojená so šírením ochorenia COVID – 19 zvýšila digitalizáciu každodenného života. Na to aby ste zostali v bezpečí aj online je nevyhnutné osvojiť si základné zručnosti z kybernetickej bezpečnosti.

Táto téma sa týka záležitostí súkromia v kybernetickom priestore, ako je ochrana osobných údajov, prevencia počítačovej šikany a internetového prenasledovania. Hlavné posolstvo poukazuje na význam kybernetickej hygieny a zavedenia osvedčených postupov.

Počas októbra budú takisto každý týždeň prezentované špecifické témy:

 1. týždeň: školenia pre zamestnancov z oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 2. týždeň: vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v pracovnom prostredí,
 3. týždeň: programátorský týždeň,
 4. týždeň: priblíženie Cloud riešení verejnosti,
 5. týždeň: jednotný digitálny trh (Digital Single Market).

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií bude počas celého mesiaca publikovať správy, organizovať podujatia a aktivity, ako sú školenia, prezentácie a podobne.

Ku kampani sa môžete pripojiť aj na sociálnych sieťach a to označením @CyberSecMonth, alebo hashtagmi #CyberSecMonth, # ThinkB4UClick.

Ciele a odkaz

Hlavným odkazom Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je „Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou! Zastavte sa. Premýšľajte. Pripojte sa. (STOP.THINK.CONNECT)“

Medzi hlavné ciele Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti patria:

 • budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti,
 • budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti,
 • propagácia bezpečného používania Internetu pre všetkých používateľov,
 • vybudovanie zoznamu úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia počas mesiaca kybernetickej bezpečnosti,
 • zahrnutie relevantných inštitúcií do procesu zvyšovania bezpečnostného povedomia,
 • vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu,
 • zvýšenie záujmu o kybernetickú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

S Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií spájajú sily aj iné inštitúcie s cieľom zvyšovať počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti povedomie o nástrahách v digitálnom svete. Počas kampane budú ponúkať tematické články a bezpečnostné tipy pre webstránku Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT podporuje Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti a bude sa aktívne zapájať do viacerých aktivít kampane, napríklad účasťou na konferenciách, ale aj produkovaním tematických článkov a šírením bezpečnostného a situačného povedomia.

SK-CERT je zároveň národným koordinátorom Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti za Slovenskú republiku.

Všetky prebiehajúce aktivity v rámci mesiaca kybernetickej bezpečnosti môžete sledovať tu: https://cybersecuritymonth.eu/countries/slovakia. Ak viete o podujatí, súvisiacom s kybernetickou bezpečnosťou, na tejto stránke ho môžete registrovať a bude viditeľné pre široké spektrum používateľov.

Zdroje

https://cybersecuritymonth.eu/


« Späť na zoznam