Varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických útokov

Národný bezpečnostný úrad vyhlasuje varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov prorusky orientovaných komunitných hackerských skupín na slovenské ciele vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných služieb vrátane prvkov kritickej infraštruktúry a iných organizácií. Varovanie je platné od 28. februára do 2. marca 2023. Predpokladaným výkonom sú DDoS útoky na úrovni L7, čo však nevylučuje aj vykonávanie iných typov útokov.
 
NBÚ vydáva varovanie v zmysle § 5, ods. 1, písmena r zákona č 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti na základe informácií, ktoré získal vlastnou činnosťou a spoluprácou s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu.
 
Na ochranu pred DDoS útokmi organizáciám bezodkladne odporúčame:

 • mať vytvorené záložné lokality vašich systémov a služieb, resp. ich redundanciu,
 • do internetu publikovať statické webové stránky, ideálne v externej hostingovej spoločnosti (redakčný systém, inštalovaný vo vnútornej sieti neprístupnej z Internetu vygeneruje HTML súbory, obrázky a štýly, ktoré sú následne prenesené na hostingovú službu),
 • striktne oddeliť citlivé údaje a prevádzkovo kritické aktíva od verejných webových stránok,
 • zvážiť používanie služieb na DDoS ochranu – existujú dokonca aj služby, ktoré základnú ochranu proti DDoS útokom (špecificky proti L7 vrstve) poskytujú zdarma. Typická DDoS ochrana od ISP spravidla nie je ochranou proti DDoS na L7 vrstvu. Preverte si so svojim poskytovateľom internetu, či vám takúto ochranu zabezpečuje a v akom rozsahu,
 • implementovať bezpečnostnú infraštruktúru, schopnú filtrovať IP adresy útočníka vo veľkom objeme s možnosťami:
  • nastavenia “geofencingu” – obmedzenie krajín, z ktorých sú umožnené prichádzajúce spojenia, 
  • nastavenia firewallových pravidiel a povolenie len vybraných IP adries,
  • fyzického odpojenia,
 • implementvať WAF,
 • využiť CDN (Content Delivery Network) na prevádzku webových služieb.

Organizáciám odporúčame dodržiavať základné pravidlá ochrany v rôznych oblastiach bezpečnosti:

Bezpečnosť prevádzky služieb, systémov a sietí

 • zaveďte zvýšený monitoring sietí a systémov so zameraním sa na neštandardné a neočakávané aktivity, monitoring vzdialených prístupov do siete a zaťaženia sieťovej prevádzky. Odporúčame, aby takýto monitoring fungoval v režime 24/7,
 • monitorujte a na pravidelnej báze kontrolujte prístup tretích strán (dodávateľov, management service providerov) a limitujte takýto prístup len na nevyhnutné minimum,
 • obmedzte vzdialený prístup do vašej siete a systémov a ak sú takéto prístupy nevyhnutné, monitorujte vzdialené prístupy, obmedzte privilégiá vzdialených používateľov, vynucujte viacfaktorovú autentifikáciu a na vzdialený prístup používajte VPN,
 • nesprístupňujte priamo na internete služby vzdialeného prístupu ako sú RDP, SSH, VNC, telnet a podobne,
 • zakážte všetky porty a protokoly, ktoré nie sú potrebné na prevádzku sietí, systémov a služieb,
 • zmapujte všetky verejné služby vašej organizácie, vystavených do internetu a následne:
  • úplné vypnite nepotrebné a nepoužívané systémy,
  • aktualizujte zastarané systémy,
  • preverte účty a heslové politiky na systémoch, prístupných z internetu,
  • odstráňte staré účty,
 • svoje e-mailové systémy zabezpečte využitím rôznych bezpečnostných metód (napríklad SPF a DKIM, antispamové filtre). Nakonfigurujte mailový server tak, aby sa škodlivé a podozrivé maily nedostali do schránok používateľov.

Riadenie bezpečnosti

 • preverte účinnosť vášho zálohovacieho manažmentu, aktualizujte vaše zálohovacie procedúry s využitím pravidla 3-2-1,
 • preverte a aktualizujte váš manažment prístupov, odstránťe všetky staré a nepoužívané kontá, obmedzte prístupy jednotlivých používateľov v zmysle pravidla „need to know“,
 • politiku hesiel aktualizujte tak, aby zakazovala používať rovnaké heslá na rôzne služby a aby vynucovala používanie silných hesliel alebo heslových fráz. Toto opatrenie je potrebné zaviesť nie len z procesného, ale aj technického hľadiska,
 • implementujte a vynucujte viacfaktorovú autentifikáciu, vrátane e-mailových služieb a VPN služieb. Odporúčame vyhnúť sa SMS overovaniu. Používajte také autentifikačné spôsoby, ktoré sú odolné voči sociálnemu inžinierstvu (napr. fyzické tokeny),
 • preverte politiku aktualizácií softvéru a firmvéru a bezodkladne vykonajte aktualizáciu všetkých systémov a služieb, predovšetkým bezpečnostnými záplatami. Pre zistenie rozsahu zraniteľných systémov vykonajte skenovanie zraniteľností dostupnými nástrojmi,
 • pri používaní cloudových služieb sa uistite, že spĺňajú bezpečnostné štandardy minimálne v rozsahu bezpečnosti vašich vlastných systémov – viacfaktorová autentifikácia, politika prístupov, prístup cez VPN a podobne. Cloudové služby nie je možné využívať ako úložisko kritických informačných aktív (napr. obchodné tajomstvá, osobné údaje, plány infraštruktúry, klasifikované informácie a podobne).

Riadenie incidentov

 • preverte a aktualizujte procesy riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov a uistite sa, že zamestnanci vedia, koho kontaktovať v prípade podozrenia na incident,
 • pri zistení kybernetického bezpečnostného incidentu:
  • bezodkladne riešte incident,
  • pri riešení incidentu zaistite všetky potrebné dôkazy pre ďalšie účely (napríklad trestné konanie),
  • nahláste incident Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT a komunikujte s SK-CERT pri riešení incidentu,
 • zabezpečte dostupnosť kľúčového personálu v oblasti prevádzky a riadenia kybernetickej bezpečnosti,
 • uistite sa, že vaše BCM plány a plány obnovy po havárii sú funkčné. V prípade akéhokoľvek negatívneho nálezu alebo neúspešného testu aktualizujte tieto plány tak, aby v praxi bolo možné obnoviť prevádzku v čo najkratšej dobe.

Bezpečnosť používateľov

 • Poučte svojich zamestnancov o rizikách kybernetických bezpečnostných incidentov a informujte ich o zvýšenom riziku útokov. Vzdelávacie aktivity robte adresne, podľa rolí a zodpovedností jednotlivých zamestnancov:
  • bežní používatelia – princípy sociálneho inžinierstva a ako sa proti nemu brániť,
  • administrátori – pravidlá bezpečnej infraštruktúry
  • kyberbezpečnostní špecialisti – špecializované bezpečnostné vzdelávanie
 • Školenia (podľa role jednotlivých používateľov) opakujte na pravidelnej báze,
 • Pravidelne vykonávajte phishingové testy a cvičenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti (blue vs. red team, tabletop).

« Späť na zoznam