Zákon o kybernetickej bezpečnosti nadobudne účinnosť 1. apríla 2018

Historicky prvá legislatívna norma, upravujúca problematiku kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, bola dňa 09. marca 2018 publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Na nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť úplné znenie Zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z. v slovenskej a tiež anglickej jazykovej verzii.

Zákon systematicky a v plnom rozsahu upravuje problematiku kybernetickej bezpečnosti, vrátane transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Zákon o kybernetickej bezpečnosti upravuje:

  • organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,
  • jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
  • vytvorenie a legislatívny rámec činnosti Národnej jednotky CSIRT v rámci NBÚ (SK-CERT),
  • organizáciu a pôsobnosť CSIRT jednotiek a ich akreditáciu,
  • postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby,
  • bezpečnostné opatrenia,
  • systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
  • kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona, audit a sankcie.

« Späť na zoznam