Národná jednotka SK-CERT na konferencii „Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti“

Dňa 4. júna 2019 sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti“.

Konferenciu organizovala Katedra informatiky a manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a AFCEA Slovakia ako súčasť projektu „Správaj sa bezpečne“. Záštitu nad touto konferenciu prevzali Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a JUDr. Roman Konečný, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.

Cieľom konferencie bola analýza a vymedzenie aktuálnych problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zovšeobecnenie teoretických prístupov a praktických skúseností kompetentných subjektov jednotlivých bezpečnostných zložiek ako základného predpokladu pre vytvorenie systematického prístupu k oblasti kybernetickej bezpečnosti a návrhu systému vzdelávania v štátnej a verejnej správe.

Konferenciu otvoril plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák PhD., prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou a Miroslav Brvništan z AFCEA Slovakia. Obaja vo svojich príhovoroch vyzdvihli dôležitosť spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti medzi verejným a súkromným sektorom.

Samotná konferencia bola rozdelená do troch blokov:

  1. Bezpečnosť občana a možnosti prevencie kybernetickej kriminality, ciele a perspektívy vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  2. Kybernetická bezpečnosť – úlohy bezpečnostných zložiek, analýza a dokumentovanie bezpečnostných incidentov a digitálnych stôp, miesto a úlohy súkromného sektora pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti, spolupráca s bezpečnostnými zložkami
  3. Kybernetická bezpečnosť a súkromný sektor, budovanie odborných a technických spôsobilostí bezpečnostných zložiek, možnosti ochrany občana v oblasti kybernetickej bezpečnosti

So svojimi príspevkami na tejto konferencii vystúpili aj zástupcovia úradu, a to konkrétne riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT a riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti technickej sekcie.

Riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota vystúpil v druhom bloku s témou „Úloha Národnej jednotky SK-CERT v procese reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty u Prevádzkovateľov základných služieb“, v ktorej priblížil postupy v procese spolupráce a koordinácie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov s prevádzkovateľmi základných služieb.

Riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti technickej sekcie prezentoval v treťom bloku informácie o Národných table-top cvičeniach, ktorých séria začala prvým cvičením 14. mája 2019.

Záverom možno konštatovať, že konferencia splnila svoj cieľ a spojila odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí svojimi príspevkami priniesli zaujímavé pohľady na problematiku kybernetickej bezpečnosti a tak posilnili budovanie spôsobilostí a zdieľanie vedomostí v tejto oblasti.


« Späť na zoznam