Výrazný pokrok Slovenska v ITU Global Cyber Security Index 2018

Pred niekoľkými dňami bol zverejnený Globálny index kybernetickej bezpečnosti (Global Cyber Security Index – GCI) za rok 2018, ktorý každoročne vydáva Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union – ITU). Slovenská republika sa v GCI indexe posunula o 36 miest oproti roku 2017 a obsadila 45. miesto.

Global Cyber Security Index sa v rámci kybernetickej bezpečnosti zameriava na

  • oblasť legislatívy,
  • oblasť technických opatrení,
  • oblasť organizačných opatrení,
  • budovanie kapacít a vzdelávania,
  • oblasť spolupráce.

Každá z týchto oblastí mala v konečnom hodnotení váhu 0.2, čiže najvyššie možné dosiahnuteľné skóre mohlo byť 1.0.

Slovenská republika dosiahla v roku 2018 bodovanie 0.729. Oproti roku 2017, kedy sa Slovenská republika s bodovým ziskom 0.362 umiestnila na 81. mieste, tak získala viac ako dvojnásobný počet bodov.

GCI v roku 2018  zahŕňal 175 krajín z celého sveta. V rámci krajín V4 zaznamenala Slovenská republika najprogresívnejší postup. Najlepšie hodnotenou oblasťou  Slovenskej republiky bola legislatívna oblasť, ktorá pokrýva aj kategorizáciu incidentov, reporting incidentov, akreditáciu jednotiek CSIRT a bezpečnostné opatrenia.

Dôkazom pokroku Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je aj fakt, že v rámci druhého významného indexu – National Cyber Security Index (NCSI), sa nachádza v TOP 10 krajín sveta. NCSI je index, ktorý vypracováva estónska mimovládna organizácia EGA, podporovaná Európskou komisiou, UNDP, EBRD, Európskou bankou či Holandským kráľovstvom. NCSI momentálne zahŕňa 128 krajín sveta a zameriava sa na 12 oblastí (Slovenská republika dosiahla najvyššie skóre v šiestich z nich). Niekoľko mesiacov (marec – september 2018) naša krajina tento index viedla.

Aj napriek tomu, že oba rebríčky sú zamerané iným smerom a používajú rozdielnu metodológiu vyhodnocovania, môžeme na základe výsledkov konštatovať, že za posledné obdobie sa Slovenská republika v oblasti kybernetickej bezpečnosti posunula výrazne vpred.

Referencie:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://ncsi.ega.ee/country/sk/


« Späť na zoznam