Slovensko opäť boduje vo svete. Sme v TOP 10 National Cyber Security Index

Slovensko patrí medzi 10 najlepších krajín podľa medzinárodne uznávaného rebríčka National Cyber Security Index (NCSI). Ide o projekt think-tanku e-Governance Academy.

Priebežne hodnotený index momentálne zoraďuje 160 krajín sveta. Jednotlivé krajiny môžu kedykoľvek dopĺňať údaje a postupovať v rebríčku vyššie. Nejde o naše najlepšie umiestnenie – ešte v roku 2018 obsadilo Slovensko 1. miesto.  

Naša krajina vystriedala v priebehu hodnotenia vystriedala niekoľko priečok, ešte nedávno sme boli na 14. mieste. V júli 2020 sa však Slovensko posunulo na dnešné 7. miesto.

Myšlienka z Estónska

NCSI je globálnym indexom a projektom estónskej organizácie eGA (e-Governance Academy Foundation), ktorá bola založená za účelom zberu a transferu vedomostí a najlepších postupov v oblasti e-Governance, e-Democracy, kybernetickej bezpečnosti a budovania modernej spoločnosti efektívne využívajúcej informačno-komunikačné technológie.

Podstatou indexu je porovnať pripravenosť jednotlivých krajín v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Sleduje, akým spôsobom reagujú na hrozby, predchádzajú ich vzniku a riešia vzniknuté kybernetické bezpečnostné incidenty.

Ďalším cieľom indexu je priniesť databázu verejne dostupných zdrojov pre budovanie kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Index slúži ako komplexný nástroj na meranie vyspelosti jednotlivých krajín v oblasti kybernetickej bezpečnosti – obsahuje presné a aktuálne informácie o stave kybernetickej bezpečnosti krajín zaradených do rebríčka.

Organizácia je nezávislým think tankom a na jej činnosti sa podieľajú relevantní partneri eGA ako napr. estónske ministerstvo zahraničných vecí, Európska únia a komisia, Svetová banka alebo Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj.

zdroj: ncsi.ega.ee

Matematika rebríčka

Index sleduje 46 indikátorov, zoskupené do 12 funkcií, ktoré sú rozdelené do troch skupín:

  • všeobecné indikátory kybernetickej bezpečnosti,
  • základné indikátory kybernetickej bezpečnosti,
  • indikátory riadenia incidentov a krízových situácií.

Jednotlivé indikátory boli vytvorené na základe tzv. National Cyber Security Framework. Definuje tri základné skupiny hrozieb:

  1. nedostupnosť služieb,
  2. narušenie integrity dát,
  3. narušenie dôvernosti dát.

Hrozby priamo ovplyvňujú bežné fungovanie národných informačných a komunikačných systémov vrátane kritických systémov štátu. V súvislosti s ich riadením musí mať každá krajina dostatočné kapacity pre kybernetickú bezpečnosť, riadenie a riešenie incidentov a všeobecný rozvoj v tejto oblasti.

NCSI sa zameriava na merateľné ukazovatele kybernetickej bezpečnosti implementované na úrovni jednotlivých štátov:

  1. Platná legislatíva
  2. Organizácie a jednotky
  3. Formáty spolupráce
  4. Výsledky

Každý indikátor má svoju hodnotu, ktorá definuje dôležitosť indikátoru pre samotný index. Hodnoty sú priradené expertnou skupinou, ktorá sa riadi objektívnymi pravidlami – 1 bod za špecifickú právnu normu, 2 až 3 body za špecializovanú jednotku, 2 body za oficiálny formát spolupráce a 1 až 3 body za výsledok. Dôkazy v jednotlivých indikátoroch sú v podobe právnych noriem, oficiálnych verejných dokumentov alebo oficiálnych webových stránok.

Výsledkom bodovania jednotlivých indikátorov je tzv. NCSI Score, ktoré uvádza percentuálne vyjadrenie, koľko krajina získala z maximálneho počtu bodov, reprezentujúcich jednotlivé indikátory.

Stabilný výkon

Slovensko má momentálne skóre 83,12 %. V strednej Európe je na tom lepšie už len susedné Česko.  Oproti roku 2018 sme si polepšili o 2,12 percentuálneho bodu. Momentálna 7 priečka radí Slovenskú republiku medzi 10 najviac rozvinutých krajín v oblasti kybernetickej bezpečnosti na svete.

Aj vďaka tomuto indexu je možné pozorovať výrazný posun Slovenska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nadviazali sme na posun v ITU Global Cyber Security Index z roku 2018.

Napriek dobrým správam je niekoľko oblastí, v ktorých je čo zlepšovať. Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to najmä v predprimárnom a primárnom vzdelávaní je téma, ktorá si zaslúži viac pozornosti – minimálne v nadväznosti na digitalizáciu a informatizáciu spoločnosti, čo prináša stret s technológiami už v ranom veku, a teda aj nové hrozby a riziká pre deti a mládež.

Vojenské operácie v kybernetickom priestore sú aj budú súčasťou aktivít rôznych štátov čoraz viac. Slovensko by nemalo byť výnimkou. Je preto nevyhnutné ďalej rozvíjať vojenské a civilné spôsobilosti v obrane a ochrane kybernetického priestoru a pripravenosti na krízové situácie v duchu programového vyhlásenia vlády.

Slovensku by pomohlo pravidelne organizovať a rozvíjať vojenské, ale aj spoločné kybernetické cvičenia vojenských a civilných síl zamerané na útoky a hrozby v kybernetickom priestore.

Index NCSI si môžete pozrieť na https://ncsi.ega.ee/


« Späť na zoznam